چگونه رهبر بهتری باشیم ؟

قدرت رهبری

بیشتر آموزش های  مربوط به قدرت رهبری در مورد آموزش ایده ها، به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها و افزایش دانش است، اما افراد موفق به ندرت رهبران بهتری می شوند زیرا فکر می کنند همه چیز را می دانند. آنها رهبران بهتری می شوند اگر آنچه را که می دانند دنبال می کنند. این […]