چگونه با پول خوشبختی بخریم ؟

چگونه با پول خوشبختی بخریم ؟

برتراند راسل می گوید: ” آنچه بیش از هر چیز دیگری ما را از زندگی آزادانه و شرافتمندانه باز می دارد وابستگی به دارایی است. ”  رابطه بین پول و شادی و خوشبختی کمی پیچیده است. برخی از مطالعات نشان داده اند که داشتن پول بیشتر با احساس رفاه و رضایت و خوشبختی بیشتر همراه است […]