مشاوره با دکتر علی کاویانی

جلسات قدرتمند و اختصاصی برای شما

کسب و کار و زندگی خود را به سطح جدیدی برسانید

جلسات یک به یک اختصاصی با شخص دکتر کاویانی برای شما برگزار می شود تا فرصت های کسب و کار شما شناسایی شود و برای شما یک برنامه اختصاصی طراحی و تدوین می شود تا به حداکثر رشد در بیزینس خودتان برسید.

با استفاده از استراتژی های اختصاصی، ابزارها و تاکتیک هایی که برای شما برنامه ریزی می شود می توانید به حداکثر کسب و کار خود برسید.

مزایای کلیدی کوچینگ

هدف گذاری

یک برنامه عملیاتی قدرتمند به طور خاص برای تجارت، زندگی شخصی و امور مالی شما ساخته می شود.

شناسایی ضعف ها

شفاف شدن قسمت هایی که باید تغییر کند تا به سطح جدیدی از کسب و کارتان برسید.

شناسایی فرصت ها

شفاف شدن فرصت هایی که در حوزه کاری شما هستند و می توانند سریعا برای شما سود ایجاد کنند.

تدوین استراتژی

یک برنامه یکپارچه برای کسب و کار شما تدوین می شود تا بتوانید به حداکثر کسب و کارتان برسید.

یک ساعت و نیم با دکتر کاویانی

14٬9۰۰٬۰۰۰ تومان

ظرفیت بسیار محدود

درخواست مشاوره

از موارد زیر کدام ها برای شما مهم تر است؟(ضروری)

دریافت لینک دانلود