جمله انگیزشی انگلیسی

جمله انگیزشی انگلیسی

در زندگی روزمره‌مان، همه بارها با چالش‌ها و موانعی روبرو می‌شویم که ممکن است باعث کاهش انگیزه و اعتماد به نفس ما شوند. در این مواقع، جملات انگیزشی می‌توانند به عنوان یک منبع الهام بخش برای رشد و توسعه شخصی ما عمل کنند. این جملات، بازتاب ایده‌ها و تجارب افراد موفق است که قادر به تحقق آرزوها و رسیدن به اهداف خود شده‌اند. در این مقاله، به بررسی اهمیت جمله انگیزشی انگلیسی و تأثیر آن‌ها بر زندگی ما می‌پردازیم.

جمله های انگیزشی انگلیسی

60 جمله انگیزشی انگلیسی

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt

آینده متعلق به کسانی است که به زیبایی رویاهایشان اعتقاد دارند.

“Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt

باور کنید که می‌توانید و شما در نیمی از مسیر هستید.

“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt

تنها محدودیت برای تحقق فردا، شک و تردیدهای امروز ما خواهد بود.

“Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.” – Sam Levenson

ساعت را نگاه نکنید؛ کاری که ساعت انجام می‌دهد را انجام دهید: فقط ادامه دهید.

“The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs

تنها راه برای انجام کارهای عالی، دوست داشتن آن کار است.

“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill

موفقیت نهایی نیست، شکست مرگبار نیست: مهم استقامت برای ادامه دادن است.

“The best way to predict the future is to create it.” – Peter Drucker

بهترین راه برای پیش‌بینی آینده، خلق آن است.

“The biggest risk is not taking any risk. In a world that’s changing quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.” – Mark Zuckerberg

بزرگترین خطر عدم برداشتن هیچ گونه خطری است. در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است، تنها استراتژی که تضمینی برای شکست است، عدم برداشتن خطرات است.

“Don’t let yesterday take up too much of today.” – Will Rogers

اجازه ندهید گذشته بخش زیادی از امروزتان را اشغال کند.

“The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.” – Unknown

هر چه بیشتر برای چیزی تلاش کنید، هنگام دستیابی به آن، احساس بزرگتری خواهید داشت.

“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.” – Christian D. Larson

به خودتان و همه چیزی که هستید اعتقاد داشته باشید. بدانید که درون شما چیزی وجود دارد که بزرگتر از هر مانعی است.

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.” – Albert Schweitzer

موفقیت کلید خوشبختی نیست. خوشبختی کلید موفقیت است. اگر عاشق کاری باشید که در حال انجام آن هستید، موفق خواهید بود.

“Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.” – Steve Jobs

زمان شما محدود است، آن را به تلف کردن در زندگی کسی دیگر نگذارید.

“The only person you are destined to become is the person you decide to be.” – Ralph Waldo Emerson

تنها شخصی که قرار است بدان تبدیل شوید، شخصی است که می‌خواهید.

“The future depends on what you do today.” – Mahatma Gandhi

آینده بستگی به اقدامات شما در امروز دارد.

“Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.” – Joshua J. Marine

چالش‌ها زندگی را جالب می‌کنند و غلبه بر آن‌ها زندگی را زیبا می‌سازد.

“Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.” – Roy T. Bennett

از طریق ترس‌های ذهنتان فشار نبینید. از طریق رویاهای قلبتان هدایت شوید.

“The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.” – Charles Kingsleigh (Alice in Wonderland)

تنها راه برای دستیابی به غیرممکن، اعتقاد به امکان آن است.

لیست جمله های انگیزشی انگلیسی

“Success is not in what you have, but who you are.” – Bo Bennett

همچنین بخوانید:  جملات انگیزشی در مورد باور

موفقیت نه در آنچه دارید است، بلکه در شخصیتتان.

“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt

تنها محدودیت برای تحقق فردا، شک و تردیدهای امروز ما خواهد بود.

“In the middle of every difficulty lies opportunity.” – Albert Einstein

در میان هر دشواری و سختی، فرصتی وجود دارد.

“The future starts today, not tomorrow.” – Pope John Paul II

آینده امروز آغاز می‌شود، نه فردا.

“Don’t wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect.” – Unknown

برای لحظه کامل منتظر نمانید. لحظه را بگیرید و آن را کامل کنید.

“Your dreams are worth fighting for. Don’t give up.” – Rachel Hollis

رویاهای شما ارزش مبارزه دارند. تسلیم نشوید..

“The difference between a successful person and others is not lack of strength, not lack of knowledge, but rather lack of will.” – Vince Lombardi

تفاوت بین یک شخص موفق و دیگران، نه کمبود قدرت است، نه کمبود دانش، بلکه کمبود اراده است.

“It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop.” – Confucius

مهم نیست چقدر آهسته حرکت کنید، تا زمانی که متوقف نشوید.

“Success is not just about making money. It’s about making a difference.” – Unknown

موفقیت فقط درباره کسب پول نیست. درباره ایجاد تغییر است.

“The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs

تنها راه برای انجام کارهای عالی، دوست داشتن آن کار است.

“Don’t be afraid to give up the good to go for the great.” – John D. Rockefeller

از واگذاری یک چیز خوب برای رسیدن به چیز بزرگ تر نترسید.

“The best way to predict your future is to create it.” – Peter Drucker

بهترین راه برای پیش‌بینی آینده‌تان، خلق آن است.

“Believe in the power of your dreams and they may come true.” – Unknown

به قدرت رویاهایتان اعتقاد داشته باشید چون آن‌ها ممکن است به واقعیت بپیوندند.

“The only limit to your impact is your imagination and commitment.” – Tony Robbins

تنها محدودیت برای تأثیرگذاری شما، خلاقیت و تعهد شماست.

“Don’t be afraid to fail. Be afraid not to try.” – Unknown

از شکست نترسید. از عدم تلاش نترسید.

“Success is not always about greatness. It’s about consistency. Consistent hard work leads to success. Greatness will come.” – Dwayne “The Rock” Johnson

موفقیت همیشه درباره بزرگی نیست. درباره پیوستگی است. کار سخت پیوسته به موفقیت منجر می‌شود. بزرگی خواهد آمد.

“The future rewards those who press on. I don’t have time to feel sorry for myself. I don’t have time to complain. I’m going to press on.” – Barack Obama

آینده به کسانی پاداش می‌دهد که ادامه می‌دهند. من وقتی برای خودم تاسف نمی‌خورم. من وقتی برای شکایت ندارم. من قصد دارم ادامه بدهم.

“Success is not the result of spontaneous combustion. You must set yourself on fire.” – Arnold H. Glasow

موفقیت نتیجه ای از اشتعال خودبخودی نیست. باید خودتان را آتش زدهید.

“The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.” – Michelangelo

بزرگترین خطر برای بیشتر ما این است که هدف ما خیلی بلند است و ما آن را از دست می‌دهیم، بلکه این است که هدف ما خیلی کم است و ما آن را می‌رسانیم.

“You miss 100% of the shots you don’t take.” – Wayne Gretzky

شما 100% شوت‌هایی که نمی‌زنید را از دست می‌دهید.

“The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible.” – Arthur C. Clarke

تنها راه برای کشف محدودیت‌های ممکن، رفتن فراتر از آن‌ها به غیرممکن است.

لیست جمله انگیزشی انگلیسی

“Dream big and dare to fail.” – Norman Vaughan

رویاهای بزرگ ببینید و جرأت شکست خوردن داشته باشید.

“The only person you are destined to become is the person you decide to be.” – Ralph Waldo Emerson

همچنین بخوانید:  بهترین کتاب های انگیزشی

تنها شخصی که قرار است تبدیل به آن شوید، شخصی است که تصمیم می‌گیرید بشوید.

“The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.” – Unknown

هر چه بیشتر برای چیزی تلاش کنید، هنگام دستیابی به آن، احساس عمیق‌تری خواهید داشت.

“Your life does not get better by chance, it gets better by change.” – Jim Rohn

زندگی شما به صورت اتفاقی بهتر نمی‌شود، بلکه به واسطه تغییر بهتر می‌شود.

“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt

تنها محدودیت برای تحقق فردا، شک و تردیدهای امروز ما خواهد بود.

“The best revenge is massive success.” – Frank Sinatra

بهترین انتقام، موفقیت بزرگ است.

“The distance between your dreams and reality is called action.” – Unknown

فاصله بین رویاهایتان و واقعیت، عمل است.

“The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs

تنها راه برای انجام کارهای عالی، دوست داشتن کاری است که انجام می‌دهید.

“Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt

باور کنید که می‌توانید و تا الان نیمی از مسیر را طی کرده‌اید.

“Fairy tales are more than true: not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten.”- Neil Gaiman

افسانه‌ها خیلی درستند، نه به خاطر اینکه به ما می‌گویند اژدهاها واقعیند، بلکه به خاطر اینکه به می‌گویند ما میتوانیم آنها را شکست بدهیم.

“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”– Thomas A. Edison

خیلی از شکست های زندگی نصیب کسانی می شود که وقتی تسلیم شدند نمی دانستند چقدر به موفقیت نزدیکند.

“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.”– Albert Einstein

اگر می خواهید زندگی شادی داشته باشید باید زندگی تان را به یک هدف گره بزنید نه به مردم و چیزهای دیگر.

“Money and success don’t change people; they merely amplify what is already there.” — Will Smith

پول و موفقیت آدمها را عوض نمی کند، بلکه فقط چیزی که الان هستند را پررنگ تر می کند.

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.” – Steve Jobs

زمان شما محدود است، پس آن را با زندگی کردن به شیوه دیگران هدر ندهید. در دام تعصباتی که معمولا نتیجه زندگی کردن بر اساس تفکر بقیه است نیفتید.

“The whole secret of a successful life is to find out what is one’s destiny to do, and then do it.”– Henry Ford

تمام راز داشتن یک زندگی موفق در این است که دریابید سرنوشت شما در چه کاری نهفته و سپس همان را انجام بدهید.

“Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like it’s heaven on earth.”- Unknown

آواز بخوان چنانکه گویی کسی صدایت را نمی شنود، عشق بورز چنانکه گویی هرگز آسیب ندیده ای، برقص، انگار که کسی تماشا نمی کند و طوری زندگی کن چنانکه گویی بهشت روی زمین است.

“The road to success and the road to failure are almost exactly the same.” – Colin R. Davis

مسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند.

“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” – Thomas A. Edison

من اشتباهی نداشتم. من فقط 10 هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند !

“Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself.” – Lolly Daskal

زندگی خودت را پیدا کردن نیست. زندگی یعنی خودت را دوباره خلق کنی.

“You must expect great things of yourself before you can do them.” -Michael Jordan

تو باید قبل از اینکه کار بزرگی انجام بدی انتظار اون را داشته باشی.

“You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character.”

همچنین بخوانید:  داستان انگیزشی

شما از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیرید. اجازه ندهید که شکست شما را متوقف کند. شکست ها شخصیت را میسازند. در ویدیوی زیر درمورد علت موفق شدن افراد صحبت میکند. ببینید و ذهن خود را شنیدن مطالب تازه باز نگه دارید.

 

جملات انگیزشی انگلیسی چه اثراتی در زندگی ما دارند؟

جملات انگیزشی قدرت زیادی در تغییر روحیه و انگیزه فرد دارند. آن‌ها می‌توانند تأثیرات مثبتی بر زندگی ما داشته باشند و ما را به دستاوردهای بزرگ و موفقیت‌های بیشتر هدایت کنند. جمله انگیزشی انگلیسی هم همینطور.. در زیر به برخی از اثرات جملات انگیزشی اشاره می‌کنم:

افزایش انگیزه

جمله انگیزشی انگلیسی می‌تواند به ما کمک کند تا انگیزه و شور و شوق بیشتری برای رسیدن به اهدافمان پیدا کنیم. آن‌ها می‌توانند ما را ترغیب کنند تا به تلاش بیشتر و مصممانه‌تری برای دستیابی به آرزوها و آرمان‌هایمان بپردازیم.

ایجاد انرژی مثبت

جملات انگیزشی معمولاً شامل ایده‌ها و پیام‌های مثبتی هستند که می‌توانند انرژی مثبتی در داخل ما ایجاد کنند. آن‌ها می‌توانند ما را از ترس و شک بیرون بیاورند و اعتماد به نفسمان را تقویت کنند.

تقویت اعتماد به نفس

جملات انگیزشی می‌توانند به ما کمک کنند تا به خودمان و توانایی‌هایمان اعتماد بیشتری داشته باشیم. آن‌ها می‌توانند ما را به این باور هدایت کنند که ما قادر هستیم هرچه که بخواهیم را دستیابی کنیم و تحقق آرزوها و رویاهایمان را برای خودمان ممکن سازیم.

ایجاد تغییر ذهنیت

جملات انگیزشی می‌توانند تغییر ذهنیت و نگرش ما را نسبت به خود، زندگی و موفقیت تغییر دهند. آن‌ها می‌توانند الگوهای منفی را شکسته و به ما کمک کنند تا به شکل مثبت‌تری به چالش‌ها و موانع نگاه کنیم.

الهام‌بخشی و پشتکار

جملات انگیزشی می‌توانند ما را الهام بخشیده و به ما کمک کنند تا پشتکار و تلاش بیشتری در راستای رسیدن به اهدافمان داشته باشیم. آن‌ها می‌توانند ما را به یک مسیر مثبت و سازنده هدایت کنند و در لحظات سخت، انگیزه و اراده‌ی قوی‌تری به مامی‌دهند. جملات انگیزشی کنکور برای تقویت پشتکار به کار می رود.

مهم است بدانید که جمله انگیزشی انگلیسی تنها یک شروع هستند و برای دستیابی به موفقیت، نیاز به عمل و تلاش فعلی دارید. برای اثرگذاری بیشتر از جملات انگیزشی، می‌توانید این اقدامات را انجام دهید:

  1. تکرار و تمرین: جملات انگیزشی را مرتباً بخوانید و به خودتان تکرار کنید. این کار می‌تواند باعث تثبیت پیام‌های انگیزشی در ذهن شما شود و تأثیر بیشتری داشته باشد.
  2. اطرافیان مثبت: با افراد مثبت و الهام‌بخش همراهی کنید. افرادی که انگیزه و انرژی مثبت دارند، می‌توانند شما را تحریک کنند و در حفظ انگیزه‌تان موثر باشند.
  3. تعیین اهداف: اهداف و رویاهای واقع‌بینانه و قابل اندازه‌گیری برای خودتان تعیین کنید. جملات انگیزشی می‌توانند شما را در راه رسیدن به اهدافتان همراهی کنند.
  4. عمل به جملات: به جملات انگیزشی عمل کنید و از آن‌ها الهام بگیرید. این جملات را در زندگی روزمره خود پیاده کنید و با اعتماد به نفس و انگیزه بیشتری به تلاش بپردازید.
  5. خودانگیزشی: یادگیری خودانگیزش و توانایی تغییر نگرش منفی به نگرش مثبت می‌تواند برای شما بسیار مفید باشد. با استفاده از جملات انگیزشی، خودتان را تشویق کنید و به خودتان اعتماد کنید.

نهایتا اینکه، مهم است که جمله انگیزشی انگلیسی را به عنوان یک ابزار برای بهبود و تغییر زندگی خود ببینید. با استفاده صحیح از آن‌ها، می‌توانید روحیه و انگیزه خود را تقویت کنید و به سوی موفقیت پیش بروید. جملات انگیزشی کسب و کار هم توسط کارفرکاها برای افزایش راندمان کارمندان می تواند استفاده شود.

سخن پایانی

جمله انگیزشی انگلیسی می‌توانند به عنوان یک منبع الهام بخش برای رشد و توسعه شخصی ما عمل کنند. با خواندن و تأمل در این جملات، می‌توانیم روحیه و انگیزه خود را افزایش داده و به تحقق اهدافمان نزدیک‌تر شویم. بنابرآن، جملات انگیزشی می‌توانند تأثیرات قابل توجهی در زندگی روزمره‌مان داشته باشند. از طریق الهام‌بخشی، افزایش اعتماد به نفس، تحقق اهداف و توسعه شخصی ما را تسهیل می‌کنند. لذا، ارزش خواندن و بهره‌برداری از جمله انگیزشی انگلیسی را نمی‌توان نادیده گرفت.

تیم تحریریه خودساخته
تیم تحریریه خودساخته

ما در تیم خودساخته تمام تلاشمان را برای آماده سازی بهترین مطالب میکنیم تا شما عزیزان با محتواهای ما بتوانید سواد و دانش خود را بهبود دهید

به چالش ۵ روزه یادگیری مسیر ثروت بپیوندید

دکتر کاویانی یک دوره آموزشی ۴جلسه ای به نام «مدار ثروت» دارن، در این دوره دکتر کاویانی مسیر ثروتمند شدنی که خودشون طی کردن رو بهتون آموزش میدن.

دوره های دکتر کاویانی
دوره مستر کلاس راکت
دوره علمی مدار ثروت
دوره هک فروش
دوره کسب و کار اینستاگرامی
دوره جامع جهش ثروت

اینستاگرام خودساخته

روزمرگی های دکتر کاویانی

تلگرام خودساخته

مطالب انگیزشی روزانه

اگه لذت بردی برای دوستات از طریق این دکمه ها بفرست.

همیشه پیگیر آموزش باش

دوره های رایگان

دیدگاه

در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود

آیا می‌خواهید درآمد بیزینس خود را ۳ برابر کنید؟

برای دریافت آموزش رایگان بیزینس پولساز دکتر کاویانی روی دکمه دریافت دوره بزنید